Kontrole i inspekcje

System AMAGE wspiera użytkowników w koniecznych pracach kontrolnych oraz inspekcjach. W każdym obszarze działania zakładu przemysłowego oraz budowy istnieje konieczność przeprowadzenia prac kontrolnych. Wynikają one z przepisów prawa, obowiązujących norm, procedur zewnętrznych i wewnętrznych. W przypadku obiektów z tysiącami takich urządzeń/elementów koordynacja prac, wykonanie ich oraz sprawdzenie przedstawia ogromny problem organizacyjny. W przypadku zakładów o ruchu ciągłym, przerwy remontowe wymagają maksymalnej efektywności wykonywanych prac wraz z odpowiednią koordynacją tak aby wszystkie prace zostały poprawnie wykonane, odebrane i zakład mógł wrócić szybko do pełnej sprawności. Nasz system ułatwia te prace a jednocześnie, poprzez wprowadzanie danych w sposób elektroniczny dodaje dodatkową warstwę weryfikacji danych, która umożliwia szybkie wykrycie potencjalnych nieprawidłowości w trakcie prowadzonych prac.

Szablony i plany kontrolne

Definiowanie checklist oraz planów wykonania
Image

Szablony i plany kontrolne

1
Definicja szablonu kontroli
Szablon kontrolny pozwala na definicję zestawu czynności, które mają być wykonane. Elastyczne definicje wyglądu raportów końcowych, odpowiedzialności, kluczowych wskaźników, niezbędnych materiałów koniecznych do wykonania prac pozwalają na łatwe i efektywne definowanie prac niezbędnych do wykonania.
2
Plan wykonania prac kontrolnych
Plan wykonania prac kontrolnych określany jest na podstawie harmonogramu czasowego lub zdarzeniowego (np. ilość motogodzin). Pozwala to na automatyczną generację prac do wykonania z określonym interwałem czasowym. System automatycznie dostosowuje wykonanie następnych prac na podstawie terminów wykonanych już wcześniej czynności. Dla przeglądów rocznych/zbiorczych system pozwala na grupowanie inspekcji w zlecenia pracy i delegowanie ich do wykonania przez poszczególne zespoły oraz podwykonawców.

Karty kontrolne

1
Pytania
Karta kontrolna może posiadać zdefiniowaną listę pytań, które stanowią checklistę wypełnianą podczas wykonania. Duże możliwości konfiguracji pozwalają na definicję dowolnego typu pytań.
2
Pomiary i urządzenia pomiarowe
Pomiary stanowią drugą część karty kontrolnej, za pomocą zaawansowanych edytorów można powiązać wprowadzane pomiary z wartościami parametrycznymi urządzeń i na bieżąco informować wykonującą osobę o ewentualnych odstępstwach pomiarów od zadeklarowanej normy. Każdy pomiar może być powiązany z urządzeniem pomiarowym, którego dane (daty kalibracji, laboratorium itp.) znajdą się na finalnym raporcie.
3
Zadania
Zadania to trzeci element składowy karty kontrolnej, mogą to być zadania związane z potwierdzeniem wykonania za pomocą podpisów elektronicznych, konieczność zeskanowania identyfikatorów np. RFID dla danego urządzenia potwierdzające wykonanie prac lub zadania wykonania określonej liczby zdjęć lub odczytu parametryzacji urządzeń w trakcie wykonania prac.

Karty kontrolne

Definicja czynności i zakresu prac pomiarowych
Image

Harmonogram

Harmonogram prac i podział zadań
Image

Harmonogram

1
Harmonogram prac kontrolnych
Harmonogram prac kontrolnych ustalany jest na poziomie typów zasobów. Wszystkie zasoby danego typu otrzymują takie cechy. Określany jest harmonogram konieczności wykonania takich prac oraz ewaluacja późniejszego wykonania ich.
2
Kontrole okresowe, zdarzeniowe lub początkowe
Kontrole dodatkowe takie jak początkowe, okresowe i zdarzeniowe (będące wynikiem np. zdarzenia serwisowego, przeglądu, zmiany parametru urządzenia lub zmiany jego lokalizacji) pozwalają na pełną kontrolę nad wykonywanymi pracami.

Koordynacja prac

1
Podział zakresu prac na zlecenia pracy
System umożliwia podział zakresu inspekcji na zlecenia pracy. Każda kontrola może być podzielona na zadania dedykowane dla innych osób/działów/podwykonawców. System pozwala śledzić postęp wykonywanych prac oraz analizę kompletności ich wykonania.
2
Wykonanie zadań i podpisy
Wykonanie zadań związanych z kartami kontrolnymi wykonuje się w pełni na urządzeniach mobilnych. Wszystkie informacje zostają wprowadzane do systemu a następnie służą jako dane wejściowe do systemów analitycznych oraz raportowania.
3
Kontrola wykonania prac i proces akceptacji
W procesie wykonania prac kontrolnych użytkownik może zaplanować dodatkowy etap kontroli wykonywanych prac. Koordynator po sprawdzeniu karty może ją zaakceptować lub odrzucić do poprawy. System może automatycznie generować raporty pokontrolne po wykonaniu wszystkich prac związanych z tym procesem.

Koordynacja prac

Koordynacja prac wewnętrzna i podwykonawców
Image

Praca offline

Praca w obszarach z utrudnionym dostępem do sieci
Image

Praca offline

1
Synchronizacja do prac offline
Urządzenia mobilne mogą pracować w dwóch trybach - online - gdzie dane są pobierane z centralnego serwera oraz wysyłane w trybie natychmiastowym na serwer lub offline, czyli bez dostępu do sieci. Synchronizacja zadań i ich późniejsze przesyłanie pozwala na pracę urządzeń bez jakiegokolwiek dostępu do zewnętrznych sieci - ułatwia a czasami umożliwia pracę w obszarach zakładów przemysłowych przemysłowych lub oddalonych placach budów.

Dokumentacja zdjęciowa i raporty

1
Zadania zdjęciowe
Koordynator prac może wymusić na wykonujących prace konieczność dokumentowania swoich prac. Zdjęcia mogą być wykonywane przed rozpoczęciem prac oraz po ich zakończeniu. Będzie to jednoznacznym dowodem na wykonanie tych prac przez np. zespoły podwykonawców. Przyśpiesza to weryfikację działań i ich koordynację.
2
Raporty i protokoły kontrolne
Wszystkie operacje wykonane nad pracami kontrolnymi są zapisywane w systemie, istnieje możliwość ich weryfikacji i porównania z danymi wykonanymi w poprzednich okresach. Raporty z prowadzonych prac kontrolnych mogą być wykonywane automatycznie, z dowolnym wyglądem raportów personalizowanym na poziomie szablonów prac kontrolnych. Na raporcie oprócz wyników kontroli mogą się znajdować dokumentacje zdjęciowe, podpisy oraz kompetencje osób wykonujących przegląd.

Dokumentacja zdjęciowa

Dokumentacja zdjęciowa wykonanych prac
Image