Dystansowanie z uwagi na epidemię Covid-19 nie dotyczy już tylko pracowników. Kogo i dlaczego należy jeszcze ,,trzymać na dystans”?

Straty dla przedsiębiorstw wynikające m.in z objęcia przymusową kwarantanną załogi, na skutek zakażenia COVID-19 liczone są w kategorii strat finansowych. Jeśli oprócz załogi dochodzi również do zainfekowania wirusem podwykonawców czy dostawców szybko może się okazać, że mamy do czynienia z prawdziwą katastrofą dla przedsiębiorstwa, bowiem zawsze przerwany zostaje jakiś łańcuch np. dostaw, w którym firma funkcjonuje. Jeszcze trudniejszy jest przypadek w którym to pracownicy firm zewnętrznych/podwykonawcy zarażą naszych pracowników (często całe ekipy), które nie będą mogły wykonywać swoich obowiązków. 

Według wyliczeń naukowców z University of Texas MD Anderson Cancer Center w Houston polityka DYSTANSOWANIA SPOŁECZNEGO przyjęta na szczeblu krajowym w 46 krajach zapobiegła około 1,57 miliona przypadków COVID-19. Dane obejmują okres dwóch tygodni. Rezultatem jest zmniejszenie nowych przypadków zakażenia o 65 procent[1, 2]

Jak zatem uchronić cały ekosystem ludzki przed rozprzestrzenianiem się epidemii zachowując przy tym niezmienny i wydajny rytm pracy załogi i kooperantów?

Od jakiegoś czasu zakłady przemysłowe zwłaszcza te o ruchu ciągłym zaczęły przygotowywać się do minimalizacji takiego ryzyka. Zostały wdrożone odpowiednie procedury, które uwzględniają m.in. zmiany w obsadzie zmian w taki sposób, aby zapewnić separację poszczególnych grup pracowników, zmniejszenie obsady i taka reorganizacja pracy aby posiadać w odwodzie cały dodatkowy zespół pracowników, którzy byliby w stanie zastąpić zespół, który musiałby udać się na obowiązkową kwarantannę. Dodatkowe zabezpieczenia organizacyjne to obowiązkowy pomiar temperatury przy wejściu na zakład, zabezpieczenia fizyczne takie jak obowiązkowe maseczki, rękawice jednorazowe itp. Podobne rozwiązania obowiązują na placach budów. Wszystkie te obostrzenia pozwalają zminimalizować ryzyko w przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego. Niemniej każde z nich w jakiś sposób zmniejsza efektywną wydajność całego zespołu pracowników.  

Wszystkie w/w ograniczenia i zabezpieczenia powiększają się w przypadku gdy na danym zakładzie/budowie występuje znaczny ruch pracowników zewnętrznych. Czy to serwisanci, podwykonawcy lub dostawcy – każdy z nich wprowadza dodatkowe ryzyko, które należy uwzględnić. Ekstremalnym przypadkiem jest czas przeglądów rocznych/przerw technologicznych w zakładach, które wymagają takiej organizacji pracy. Liczba osób zewnętrznych, liczba wykonywanych prac na zakładzie zwiększa się dramatycznie i przez bardzo krótki czasu następuje multiplikowanie ryzyka transmisji pomiędzy osobami znajdującymi się na zakładzie.

A czy jest coś innego niż fizyczne zabezpieczenie?

Wszystkie wymienione wyżej działania – organizacyjne, formalne i w obszarze społecznym są niezbędne do tego, aby zapewnić pewien poziom bezpieczeństwa własnych pracowników. Niemniej  akurat w takich przypadkach również rozwiązania informatyczne mogą przyjść z dodatkową pomocą. Każde rozwiązanie, które umożliwi zwiększenie dystansowania się osób w zakładzie/na placu budowy pozwoli na ograniczenie potencjalnej transmisji wirusa. Pracownicy, którzy będą mogli szybciej wykonać prace wymagające współpracy zewnętrznych kooperantów lub nawet własnych pracowników, zyskają nie tylko przyśpieszenie wykonywanych robót ale też unikną bezpośredniego kontaktu. Systemy wsparcia takich operacji pozwolą na sprawne zarządzanie czynnościami ale też pozwolą na realną kontrolę poprawności działania a w przypadku konieczności reakcji na zagrożenie epidemiczne łatwiej będzie prześledzić wykonywane czynności oraz ich uczestników.

AMAGE jako mechanizm dystansowania ludzi 

Image

Rozwiązanie informatyczne AMAGE było projektowane w celu przyspieszenia wykonywania operacji i zapewnienia pełnej kontroli nad nimi w trakcie prac budowlanych oraz pracy zespołów utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych. Zastosowane rozwiązania idealnie wpasowują się w przedstawione aktualne oczekiwania kierownictwa takich jednostek w obszarze dystansowania się pracowników. Moduły dotyczące prac serwisowych, obchodów, inspekcji pozwalają w sprawny sposób zwiększać automatyzację czynności oraz wykonywane prace zarówno przez własnych pracowników jaki i kooperantów. 

 

Jako przykład weźmy zakład produkcyjny z ciągłym procesem produkcyjnym np. zakłady energetyczne, elektrociepłownie, zakłady obszaru ekologii (oczyszczalnie ścieków, spalarnie) ale też cały przemysł chemiczny i przetwórstwa rud. Biorąc najbardziej ekstremalny przykład, czyli konieczność wykonania przeglądu rocznego zakładu przy udziale własnych pracowników ale też bardzo dużego zespołu podwykonawców, firm serwisowych oraz dostawców komponentów niezbędnych do przeprowadzenia tych prac. 

System AMAGE, odpowiednio skonfigurowany, w takim przypadku może znacząco przyspieszyć wykonywanie wszystkich prac:

1
struktura zakładu wprowadzona do systemu pozwala w łatwy sposób wybrać urządzenia/aparaturę niezbędną do przeprowadzenia prac naprawczych. Dołączona do urządzeń dokumentacja w formie elektronicznej ułatwia dostęp do danych dla wszystkich uczestników procesu.
2
moduł serwisowy zawiera listę zgłoszeń serwisowych, które wymagają realizacji podczas przeglądu rocznego/przerwy technologicznej. Możliwość kategoryzacji, przeglądu i określenia osób odpowiedzialnych za wykonanie ułatwia zdalne zarządzanie czynnościami naprawczymi. Dodatkowe możliwości dołączania dokumentacji zdjęciowej do zgłoszeń, pozwala na zdalną ocenę poprawności wykonanych prac stanowiąc dodatkowy materiał dowodowy.
3
moduł inspekcji pozwala na sprawne zarządzanie harmonogramem wykonania niezbędnych prac kontrolnych. Na podstawie w/w struktury urządzeń system określa niezbędne czynności. W systemie zostają zdefiniowane checklisty niezbędnych czynności, pomiarów oraz dodatkowych zadań (np. wykonanie dokumentacji zdjęciowej, pobranie konfiguracji urządzeń). Planowanie zadań i grupowanie ich w zlecenia pracy ułatwia podział czynności na zespoły zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Wszystkie te obszary pozwalają na szybkie i precyzyjne określenie czynności niezbędnych do wykonania przez przydzielone do nich osoby. Niemniej jedna rzecz to sprawne zorganizowanie planu prac, a inna to rzeczywiste wsparcie wykonywanych prac. System AMAGE umożliwia realizację takich czynności przez wszystkich uczestników z wykorzystaniem dostępnych urządzeń mobilnych oraz dedykowanych urządzeń typu rugged z pracą w trybie bez dostępu do sieci. Jak wygląda taka praca, możemy przedstawić na dwóch przypadkach – pracownika oraz firmy podwykonawczej.

1
Pracownik – po zalogowaniu się przez firmową sieć, czy to za pomocą komputera, tabletu czy telefonu pracownik widzi niezbędne czynności do wykonania. Jeśli są czynności serwisowe (zgłoszenia, awarie, usterki) zaczyna je realizować. Zmiany stanów, komentarze, zmiany przypisania, dokumentacja zdjęciowa dołączana bezpośrednio z urządzeń mobilnych ułatwiają szybkie przekazywanie informacji do innych osób. Po wybraniu obszaru przeglądów/inspekcji otrzymuje listę prac kontrolnych do wykonania. Po wybraniu dowolnej czynności pracownik otrzymuje listę zadań do wykonania – pytania, pomiary oraz dodatkowe zadania. Po wykonaniu tych czynności może nanieść swój podpis na panelu dotykowym. System automatycznie wygeneruje do tych czynności gotowe protokoły w formie elektronicznej. Wszystkie te czynności pracownik może wykonywać za pomocą popularnych urządzeń mobilnych, ale również za pomocą urządzeń typu rugged (przeznaczonych do wymagających warunków środowiskowych) i pracować z nimi w trybie offline bez dostępu do sieci wykonując wszystkie w/w czynności.
2
Podwykonawca – w przypadku wizyt serwisowych lub prac przy przeglądach w trakcie przerw technologicznych taki użytkownik otrzymuje dostęp do wybranych urządzeń i czynności dla niego zaplanowanych. Przydzielone zadania przez koordynatora w danym zakładzie przesyłane są w formie powiadomień email do tych dostawców. Pracownicy tej firmy, którzy pojawią się w zakładzie otrzymują tymczasowy dostęp na dedykowanych dla nich urządzeń, które posiadają tylko informacje niezbędne do wykonania przez nich planowych prac – listę zgłoszeń serwisowych lub listę wymaganych prac kontrolnych. Osoby te wykonują te czynności, dokumentują to za pomocą zdjęć, opisów oraz potwierdzają wykonanie czynności za pomocą podpisów elektronicznych. Kończą prace i zdają sprzęt. Nie wymagana jest osobisty kontakt z wieloma pracownikami zakładu gdyż dane porządkowe, regulaminy i aktualne przepisy porządkowe przekazywane są w formie powiadomień dla urządzeń mobilnych.
3
Koordynator – osoba koordynująca wszystkie prace otrzymuje na bieżąco informacje o wykonanych pracach, postępie zadań oraz ma możliwość zdalnej weryfikacji poprawności wykonanych zadań (prac kontrolnych) oczywiście z możliwością zwrotu prac do ponownego wykonania/poprawy. Zatwierdzenie prac automatycznie generuje wszystkie wymagane raporty i czynności końcowe. Prace i ich rezultat dostępne są również w strukturze urządzeń w zakładzie.

Jeśli nasze rozwiązania mogłyby przyczynić się do spełnienia narzuconych przez prawo wymagań odnośnie DYSTANSOWANIA SPOŁECZNEGO prosimy o kontakt. Chętnie zaprezentujemy na miejscu, u Klienta, nasze oprogramowanie.

Demonstracja rozwiązania, wdrożenie, zakup

[1] Źródło: https://bit.ly/34qhtdS

[2] Źródlo: https://bit.ly/34p0U21