Rozwiązania

Funkcje systemu podzielono na kilka obszarów. W przypadku rozwiązań dedykowanych
istnieje możliwość łączenia funkcji wielu obszarów w jeden spójny system.

Zarządzanie

Zarządzanie strukturą zasobów, inwentaryzacją
i podziałem prac.

Dystrybucja

Obieg od zamówienia, do załadunków, dostaw i zwrotów. Wewnętrzny i zewnętrzny.

Wykonanie

Rejestrowanie, monitorowanie i wykonywanie prac.

Specjalistyczne

Rozwiązania specjalistyczne, dostosowane do określonej branży lub specjalizacji.

Zarządzanie

Struktura/zasoby
System AMAGE posiada elastyczną możliwość definiowania struktury obiektów. Czy to budowa, czy zakład produkcyjny jeśli chcemy poprawnie odwzorować czasami skomplikowaną strukturę urządzenia, konstrukcji czy zestawu urządzeń, oczekujemy elastyczności systemu w tym zakresie. Dobra struktura pozwoli przedstawić zarówno urządzenia w kontekście procesu ale też w kontekście lokalizacji. Każde z urządzeń posiada swoje parametry oraz często strukturę wewnętrzną (np. rozdzielnica to szafy, kasety i aparaty). Dla każdego elementu można przypisać określoną wiedzę czy dokumentację. Automatyzacja w tworzeniu takich struktur jest również bardzo istotna. Wszystko to jest możliwe w oferowanym systemie.
Pomiary i wizualizacje
System AMAGE to nie tylko informacja zdobywana ręcznie. Posiadamy również zestaw rozwiązań, które oprócz doskonałej naszej integracji z systemami typu DCS, pozwalają za pomocą naszych, dedykowanych urządzeń integrować i zbierać pomiary z szeregu urządzeń technicznych i wykorzystywać te dane jako informację dodatkową w pozostałych procesach systemu. Dodatkowo wiele możliwości wizualizacji danych pozwala na sprawną prezentację ich w formie atrakcyjnej dla użytkownika końcowego.
Kontrakty/projekty
Każdy system, który obejmuje swoim zakresem funkcje związane z budową, produkcją lub utrzymaniem technicznym zakładu powinien posiadać możliwość grupowania prac w zakresy. W systemie AMAGE dostępna jest wielopoziomowa kategoryzacja i grupowanie planowanych i wykonywanych prac.
Controlling
Controlling finansowy obejmuje obszar zarządzania planowaniem finansowym, rozliczeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi i fakturowaniem. System pozwala na realizację rozliczeń finansowych za pomocą standardowych faktur jak i rozbiciem kosztów na poszczególne centra kosztów. Planowanie finansowe umożliwia planowanie za pomocą kont księgowych oraz powiązanych zleceń pracy.
Pozwolenia zintegrowane
Rozwiązanie pozwala na zintegrowane wsparcie osób/zespołów odpowiedzialnych za rzetelne monitorowanie oraz analizę danych dotyczących parametrów Pozwolenia Zintegrowanego. Zakłady przemysłowe, które działają w obszarach wymagających kontroli zewnętrznej ze względu na potencjalnie niebezpieczne produkty uboczne powstające w procesie muszą wystąpić do jednostek zewnętrznych o pozwolenie na działanie. Otrzymane Pozwolenie Zintegrowane jest zestawem wytycznych eksploatacyjnych dla zakładu, które pozwalają na bezpieczną eksploatację.

Dystrybucja

Zamówienia i dostawy
System umożliwia planowanie zamówień, ich realizację oraz obsługę pełnej ścieżki dostawy - załadunku, sprawdzenia w miejscu docelowym wraz z informacjami o nieścisłościach. Dla najmów i dzierżawy system obsługuje możliwość realizacji zwrotów. Dla każdego obiegu istnieje możliwość szczegółowego określenia stanów magazynowych powiązanych z zdaniami lub elementami konstrukcyjnymi na budowach. System pozwala na szczegółowe określenie wartości zakupów, miejsca ich zużycia oraz szczegółowych rozliczeń częściowych płatności dla elementów dzierżawionych.
Najem urządzeń
Rozliczanie najmu urządzeń drobnych (silniki, pompy, wiertarki) może być zajęciem czasochłonnym i uciążliwym. Śledzenie aktualnych posiadaczy urządzeń, rozliczanie z dostawcami lub użytkownikami wymaga rozwiązań, które będą wspierać w tym koordynatora tego obszaru. Rozwiązania oferowane przez poszczególnych dostawców mogą nie zawsze być odpowiednie dla klientów - czy to ze względu na dostosowanie się głównie do własnego asortymentu czy braku możliwości integracji z korporacyjnymi mechanizmami rozliczeń finansowych lub autoryzacji. Rozwiązanie wewnątrz naszego systemu rozwiązuje wszystkie te problemy.
Dzierżawy
Moduł dzierżaw systemu AMAGE został zaprojektowany wraz ze specjalistami w tej dziedzinie. Praktyczne doświadczenie w dzierżawach szalunków i innych elementów konstrukcyjnych pozwoliły na zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania, które w pełni odpowiada oczekiwaniom klientów. Pozwala w spójny sposób śledzić obieg dzierżawionych elementów, mieć kontrolę nad kosztami i wspierać wszystkie operacje związane z rozliczeniami miesięcznymi i końcowymi. Dodatkowo rozwiązanie pozwala na monitorowanie wykorzystania elementów dzierżawionych (np. szalunków) i optymalizację ich użycia wraz z przyśpieszeniem komunikacji pomiędzy dostawcą, zamawiającym a podwykonawcami realizującymi prace konstrukcyjne. System AMAGE jest przygotowany do obsługi wielu dostawców na każdym kontrakcie w spójnym i przyjaznym interfejsie.
Magazyny
Magazyny w systemie tworzone są na potrzeby realnego rozliczania rzeczywistych informacji przepływających pomiędzy użytkownikami aplikacji. Założeniem jest nie kopiowanie wszystkich funkcji magazynów, które najczęściej są elementem składowym systemów finansowo-księgowych oraz stricte magazynowych. W AMAGE magazyn może być kontenerem, w którym przechowywane są materiały wykorzystywane na budowie, a które już (ze względu na procedury księgowe) już dawno zostały wydane z magazynów w systemach F-K. AMAGE zapełnia lukę w postrzeganiu magazynów podręcznych oraz wykorzystuje je w procesach realizowanych przez główne komponenty aplikacji.
Inwentaryzacja
Funkcje inwentaryzacji pozwalają na szybkie rozpoczęcie działania systemu w przypadku, gdy mamy budowę z już rozpoczętą realizacją lub zakład produkcyjny istniejący od wielu lat. W każdym z takich przypadków uruchomienie systemu wymaga albo wpisania wszystkich danych ręcznie, albo wykorzystania mechanizmów automatyzujących prace.

Wykonanie

Postęp budowy
System AMAGE bazuje na pracy z zasobami - są to obiekty, które można w jakiś sposób identyfikować w strukturze kontraktu/budowy/zakładu produkcyjnego. Często w rzeczywistych realizacjach występuje potrzeba wiedzy nie tylko o zrealizowanych dostawach, zamówieniach i wykorzystanym asortymencie ale również istotna jest wiedza z procesu montażu, budowy i uruchomienia poszczególnych elementów na budowie. Wiedza nie o ilości ale o konkretnych egzemplarzach - czy to zaawansowanego projektu elektrycznego, czy orurowania istotnych ciągów technologicznych. Procesy te wymagają zarówno wiedzy o aktualnym stanie jak i informacji, która powstaje w momencie wykonywania na nich czynności zgodnych z planem działań. W tym celu AMAGE posiada moduł służący do realizacji nadzoru nad postępem budowy.
Obchody
Mechanizm obchodów ułatwia realizację wszystkich prac w zakładzie produkcyjnym, które wymagają ciągłego monitorowania przez pracowników działów utrzymania ruchu. Systemy automatycznego zbierania informacji z urządzeń nie zawsze są wystarczające. Zawsze wymagane są oględziny pracowników. Do tego tworzone są trasy obchodowe wraz z dodatkowymi zestawami informacji, która może być połączona z danymi automatycznie zbieranymi. System AMAGE wspiera prace obchodowe wraz z rozbudowanym mechanizmem definiowania czynności wykonywanych podczas obchodów oraz regułami ich wykonania i raportowaniem.
Zgłoszenia serwisowe
System rejestracji, zarządzania i koordynacji prac nad zdarzeniami serwisowymi. Dla każdego zasobu w systemie (urządzenia, konstrukcji, elementu konstrukcyjnego) można przydzielić zgłoszenie serwisowe, określić proces jego obiegu, zdefiniować stany i typy zdarzeń, które użytkownik określa podczas rejestracji zdarzeń. Dodatkowo można zintegrować system z wydaniem magazynowym oraz innymi dodatkowymi usługami zewnętrznymi lub wewnętrznymi (przepracowane godziny) tak aby dokładnie panować nad kosztami reakcji serwisowych. Analizy niezawodnościowe - MTBF, MTTR, wykresy i raporty pozwalają określać krytyczne punkty infrastruktury oraz decydować o planach modernizacyjnych
Kontrole i inspekcje
System AMAGE wspiera użytkowników w koniecznych pracach kontrolnych oraz inspekcjach. W każdym obszarze działania zakładu przemysłowego oraz budowy istnieje konieczność przeprowadzenia prac kontrolnych. Wynikają one z przepisów prawa, obowiązujących norm, procedur zewnętrznych i wewnętrznych. W przypadku obiektów z tysiącami takich urządzeń/elementów koordynacja prac, wykonanie ich oraz sprawdzenie przedstawia ogromny problem organizacyjny. W przypadku zakładów o ruchu ciągłym, przerwy remontowe wymagają maksymalnej efektywności wykonywanych prac wraz z odpowiednią koordynacją tak aby wszystkie prace zostały poprawnie wykonane, odebrane i zakład mógł wrócić szybko do pełnej sprawności. Nasz system ułatwia te prace a jednocześnie, poprzez wprowadzanie danych w sposób elektroniczny dodaje dodatkową warstwę weryfikacji danych, która umożliwia szybkie wykrycie potencjalnych nieprawidłowości w trakcie prowadzonych prac.
Energia i ochrona środowiska
Moduły systemu AMAGE dedykowane dla rozwiązań energetyki ekologicznej takiej jak zakłady termicznego przekształcania odpadów (spalarnie). Zestaw funkcji oferowanych przez obszar zarządzania energią pozwala na efektywne planowanie i monitorowanie działania zakładu. Integracja parametrów Pozwolenia zintegrowanego z szerokimi możliwościami konfiguracji i wprowadzania danych ułatwiają kontrolę zgodności procesu oraz realizację wszystkich obowiązków prawnych określanych przez rozporządzenia i normy prawne. Komponenty analityczne pozwalają na kontrolę działania, produkcji energii oraz niezbędne analizy finansowe związane z dostawą energii na rynki Towarowej Giełdy Energii (TGE) oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) zarówno w ramach bezpośrednich działań jak i udziału brokerów energii. Integracja z systemami licznikowymi pozwala na automatyczną generację raportów formalnych typu G10.m oraz innych. Moduły tutaj przedstawione bezproblemowo łączą się z pozostałymi funkcjami systemu AMAGE ułatwiając kontrolę i zarządzanie takim zakładem.
Pozwolenia na pracę
System AMAGE umożliwia wprowadzenie efektywnych pozwoleń na prace niebezpieczne w sposób całkowicie elektroniczny. Obieg informacji pomiędzy uczestnikami realizowany jest w sposób automatyczny a rejestr stanowi spójne miejsce do wykonywania czynności związanych z procedurami bezpieczeństwa.
Procedury LockOut/TagOut
System AMAGE umożliwia wprowadzenie elektronicznego obiegu procedur LOTO (LockOut/TagOut) wraz z uczestnictwem pracowników przedsiębiorstwa oraz firm podwykonawczych/serwisowych. Rejestr i definicje procedur pozwalają na weryfikację czynności i wsparcie w ich realizacji poprzez kontekstową pomoc.
Pracownicy
System AMAGE umożliwia zarządzanie operacyjne pracownikami, weryfikację ich kompetencji również za pomocą urządzeń mobilnych oraz dostarczać informacji o obecności pracownika i jego aktualnych przydziałach w zakresie pracy zmianowej.

Specjalistyczne

Transport szybowy
Jedno ze specjalizowanych rozwiązań powstałych na bazie systemu AMAGE. Pozwala na zarządzanie transportem poziomym dla wielu szybów równocześnie. Rozwiązuje problem harmonogramowania transportu dla ciągle napływających zleceń transportowych, jest transparentnym i sprawiedliwym systemem, który pozwala śledzić wykonywane transporty ale również weryfikować realizowane prace transportowe dla powiązanych kontraktów z podwykonawcami. System upraszcza wszelkie potrzeby dostępu do informacji i ułatwia pracę dla pracowników szybowych. Raportowanie poprzez urządzenia mobilne pozwala na śledzenie wszystkich, nawet tych nadprogramowych transportów.
Serwis zewnętrzny
System zdarzeń serwisowych systemu AMAGE może być rozbudowany o zaawansowane właściwości niezbędne do prowadzenia serwisu zewnętrznego/producenckiego. Wszystkie informacje zapisywane w systemie pozwalają na zgłaszanie, rejestrowanie, obsługę i rozliczenie zdarzeń serwisowych w ramach prowadzonych przez firmę umów serwisowych ze swoimi Klientami. Możliwości kategoryzacji usług, materiałów oraz dodatkowych prac pozwala na dokładne rozliczanie finansowe zgłoszeń. Rozbudowany mechanizm protokołów serwisowych pozwoli na zarejestrowanie wszystkich wizyt u klienta i napraw w centrum serwisowym. System integruje się z mechanizmem kart kontrolnych i inspekcji dostarczając pełnię informacji o prowadzonych pracach dla zasobów klienta. Wszystkie te informacje mogą być udostępnione, w ograniczonym definiowanym przez użytkownika zakresie, Klientowi przez dedykowany Portal Klienta.