Magazyny

Magazyny w systemie tworzone są na potrzeby realnego rozliczania rzeczywistych informacji przepływających pomiędzy użytkownikami aplikacji. Założeniem jest nie kopiowanie wszystkich funkcji magazynów, które najczęściej są elementem składowym systemów finansowo-księgowych oraz stricte magazynowych. W AMAGE magazyn może być kontenerem, w którym przechowywane są materiały wykorzystywane na budowie, a które już (ze względu na procedury księgowe) już dawno zostały wydane z magazynów w systemach F-K. AMAGE zapełnia lukę w postrzeganiu magazynów podręcznych oraz wykorzystuje je w procesach realizowanych przez główne komponenty aplikacji.

Magazyny lokalne

Magazyny i miejsca składowania
Image

Magazyny lokalne

01
Magazyny i miejsca składowania
System posiada możliwość definiowania dowolnej liczby magazynów lokalnych. Magazyny dzielą się na dowolną liczbę miejsc składowania z określoną lokalizacją geograficzną wraz z określonym centrum kosztów.
02
Historia obiegu, właściwości i operacje magazynowe
System umożliwia generowanie standardowych dokumentów magazynowych - wydania, przyjęcia zarówno wewnętrznego jak i do/od zewnętrznych dostawców. Dla każdego elementu na magazynie istnieje możliwość posiadania informacji o aktualnej ilości, ilości zamówionej i zarezerwowanej.
03
Synchronizacja z magazynami księgowymi (ERP)
Istnieje możliwość synchronizacji stanów magazynowych z zewnętrznym systemem ERP/F-K. Umożliwia to posiadanie informacji o aktualnych stanach magazynowych w systemie jak i w formalnych magazynach firmy.

Identyfikacja zasobów podczas wydawania

01
Ilościowe zliczanie elementów na magazynie
Elementy na magazynie grupowane są po asortymencie i miejscu składowania. Każdy z tych elementów przechowuje dodatkowo informacje o cenie, jednostce oraz innych informacjach potrzebnych do operacji magazynowych.
02
Identyfikacja i znakowanie w trakcie wydawania
System ułatwia w trakcie wydawania wewnętrznego elementów z magazynu automatyczne ich oznakowywanie za pomocą unikalnych identyfikatorów. Pozwala to na utworzenie jednoznacznych wpisów w strukturze zasobów od momentu ich wydania wraz z automatycznym nałożeniem na te elementy procedur nadzoru i śledzenia stanu ich montażu.

Identyfikacja przy wydaniu

Identyfikacja obiektów dla procedury
wydawania z magazynu
Image

Stan magazynu

Stan magazynu oraz zmiany stanów
Image

Obrót i stan magazynu

01
Historia ruchu na magazynie
System wyposażony jest w możliwość dostępu do pełnej historii ruchów magazynowych wybranego asortymentu.
02
Stan magazynu - wykresy, raporty
Stan magazynu może być wizualizowany za pomocą wykresów stanu, wartości oraz zmian w ilości asortymentu. Automatycznie mogą być tworzone powiadomienia o brakach na magazynie względem zadeklarowanych ilości referencyjnych.
03
Wydania przyporządkowane do zleceń pracy
W trakcie wydań, automatycznie system może przyporządkowywać informacje o wydaniu do zleceń pracy, tworząc spójną historię wykonywanych prac i obrotu magazynowego.

Zużycie magazynowe

01
Zużycie magazynowe przy pracach zleconych
System umożliwia przypisanie zużycia magazynowego do określonych prac związanych z pracami kontrolnymi, inspekcjami oraz zgłoszeniami serwisowymi.
02
Powiązanie ze zleceniem pracy i obszarem prac
Grupowanie prac i czynności w zlecenia pracy pozwala na powiązanie informacji o obrocie magazynowym, dokumentach magazynowych z grupą czynności wykonywaną w trakcie prac dla danego zlecenia/kontraktu.

Zużycie magazynowe

Zużycie asortymentu oraz usługi
Image

Praca offline

Praca bez dostępu do sieci
Image

Urządzenie mobilne i praca offline

01
Magazyny oddalone bez dostępu do sieci
System AMAGE pozwala na pracę z magazynami oddalonymi, które nie mają dostępu do sieci teleinformatycznej (kontenery na budowach, oddalone magazyny, magazyny podziemne). Transfer i praca na magazynach w trybie offline jest możliwa w każdym przypadku.
02
Synchronizacja stanów magazynowych i wydania
Aplikacja mobilna umożliwia synchronizację stanów magazynu do pracy w trybie offline a następnie prowadzenie standardowych procedur wydań/przyjeć wewnętrznych. Wszystkie informacje zapisywane są lokalnie a następnie w procesie synchronizacji przesyłane do centralnego systemu.
03
Proces akceptacji zmian i wprowadzania na główne magazyny
Zmiany z magazynów oddalonych przechodzą przez procedurę akceptacji osób odpowiedzialnych za koordynację danych. Dopiero po zatwierdzeniu zmian wprowadzonych w danych zsynchronizowanych z magazynów oddalonych aktualizują się stany w oryginale stanów dla danego magazynu.