Inwentaryzacja

Funkcje inwentaryzacji pozwalają na szybkie rozpoczęcie działania systemu w przypadku, gdy mamy budowę z już rozpoczętą realizacją lub zakład produkcyjny istniejący od wielu lat. W każdym z takich przypadków uruchomienie systemu wymaga albo wpisania wszystkich danych ręcznie, albo wykorzystania mechanizmów automatyzujących prace.

Urządzenia mobilne

Rejestrowanie danych w miejscu eksploatacji
Image

Urządzenia mobilne

01
Szybka rejestracja danych urządzeń/konstrukcji
Inwentaryzacja z natury zwykle jest długotrwałym i czasochłonnym procesem. Za pomocą urządzeń mobilnych umożliwiamy szybką rejestrację kluczowych danych niezbędnych do późniejszej analizy danych. Urządzenia mobilne upraszczają zbieranie informacji na miejscu budowy/w zakładzie w taki sposób, aby minimalizować czas konieczny na przebywanie w tych warunkach.
02
Możliwość tworzenia struktur zagnieżdżonych
Rozbudowane mechanizmy w urządzeniach mobilnych pozwalają na szybkie tworzenie definicji struktur zagnieżdżonych będących charakterystyczne dla skomplikowanych konstrukcji lub urządzeń elektrycznych (np. rozdzielnice).
03
Praca w miejscach o słabym zasięgu sieci teleinformatycznych
Wszystkie prace inwentaryzacyjne mogą być wykonywane w trybie pracy bez dostępu do sieci (offline). Umożliwia to przeprowadzenie inwentaryzacji w miejscach o utrudnionym dostępie i komunikacji.

Opracowanie z opóźnieniem

01
Organizacja i kategoryzacja zebranych danych
Po przeprowadzeniu wstępnej inwentaryzacji z natury system umożliwia pracę na danych przesłanych z urządzeń mobilnych w bezpiecznym środowisku. Ułatwia to pracę i staje się ona bardziej efektywna.
02
Uporządkowanie struktur
Mechanizm katalogowania, kategoryzacji i poprawy definicji struktur z pobieraniem danych z istniejących już w systemie danych (załączniki, dokumentacja) pozwala na szybkie uporządkowanie danych.
03
Pomocnicze informacje zdjęciowe i dźwiękowe
Każda operacja inwentaryzacji może być rozbudowana w trakcie pracy o dokumentację zdjęciową lub nagrania audio (komentarze w miejscach, gdzie zapis tekstowy jest niemożliwy). Wszystkie te informacje wspomagają tworzenie kompletnego i uporządkowanego zbioru danych.

Opracowanie danych

Opracowanie danych w wygodnym biurze
Image

Dokumentacja

Powiązanie zasobów z dokumentacją
Image

Powiązanie z dokumentacją

01
Przyporządkowanie dokumentacji
W trakcie inwentaryzacji istnieje możliwość ułatwionego przyporządkowania istniejącej dokumentacji wcześniej zdigitalizowanej do inwentaryzowanych zasobów.
02
Kontekstowe mapowanie dokumentacji dla struktur wewnętrznych
System upraszcza również kontekstowe mapowanie dokumentacji do rozbudowanych struktur wewnętrznych zasobów. Pozwala to na wykorzystanie pojedynczej dokumentacji do kontekstowego dostępu do danych wewnątrz opracowywanej struktury.

Importy danych

01
Kreatory importów
Każde przedsiębiorstwo/budowa posiada zestaw danych, które istniały przed wprowadzeniem systemu do działania. Zwykle są to dziesiątki plików arkuszy kalkulacyjnych jak MS Excel. System ułatwia importowanie takich danych za pomocą kreatorów definiowanych przez użytkownika. Rozbudowane możliwości konfiguracji pozwalają importować praktycznie dowolny zestaw danych spotykany na budowach lub zakładach produkcyjnych.
02
Reimport danych i ich aktualizacja
Unikalną funkcją systemu jest możliwość reimportu danych z wcześniej zdefiniowanej struktury importu. System automatycznie wykrywa istniejące obiekty i aktualizuje je zgodnie ze zmienionymi danymi w arkuszach. Dla każdego parametru przechowywana jest historia zmian oraz ich źródło. Użytkownicy również otrzymują szczegółowe raporty importu ułatwiające kontrolę nad prowadzonymi reimportami.

Importy

Importy i reimporty danych
Image