Projekty unijne

Image
Image

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa

Cel projektu

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa

Okres realizacji

01.10.2021 r.–31.08.2022 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
Budżet projektu: 23.250,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 23.250,00 PLN

Image

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja

SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej - III edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.


CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:

 1. Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty;
 2. Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych;
 3. Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji;
 4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
 5. Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:
  1. wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.;
  2. wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;
  3. wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych;
  4. wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
  5. rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN
dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

Image

Internacjonalizacja produktu AMAGE firmy AMAGE Systems na rynkach zagranicznych poprzez udział i działania handlowe na międzynarodowych targach branżowych.

Celem realizacji projektu jest internacjonalizacja rozwiązania pod nazwą AMAGE (Asset MAnAGEment) w zakresie rozwiązań dla przemysłu konstrukcyjnego. Za pomocą działań promocyjnych, udziału w targach branżowych zostanie zrealizowany proces marketingu rozwiązania oferowanego przez przedsiębiorstwo na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji: 2020-2021.
Dofinansowanie projektu z UE: 84 660,00 zł

Image

„SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców”

Celem projektu jest realizacja pogłębionych badań i analiz w formie audytów technologicznych przez certyfikowane Centra Transferu Wiedzy. Za pomocą szeregu działań realizowany podczas audytów wstępnych i pogłębionych wnioskodawca otrzymuje specjalistyczną wiedzę oraz wyniki analiz z obszaru biznesu i technologii innowacyjnych. Wiedza powstała w tym obszarze może z powodzeniem zostać wykorzystana w dalszym planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa.

Okres realizacji: 2020.
Dofinansowanie projektu z UE: 45 600,00 zł

Image

Usługi proinnowacyjne na rzecz kompleksowego wdrożenia nowatorskich systemów informacyjnych w firmie Amage Systems Sp. z o.o.

Celem projektu jest pozyskanie wysokopoziomowej, specjalistycznej wiedzy na temat trendów i rozwoju systemów informacyjnych, jakie będą zastosowane w jednej z głównych linii usług wdrożeniowych Wnioskodawcy. Realizacja projektu ma zapewnić konkurencyjność oferty na jednolitym rynku europejskim. Wprowadzenie innowacji ma spowodować bardziej efektywne działanie przedsiębiorstwa oraz poszerzenie działalności poprzez nowe rynki zbytu i pozyskanie nowych klientów. Nastąpi znaczne rozszerzenie oferty handlowej przedsiębiorstwa oraz poprawa efektywności kosztowej jego działalności.

Okres realizacji: 2017 - 2019.
Dofinansowanie projektu z UE: 522 095,00 zł

Image