Struktura obiektów

System AMAGE posiada elastyczną możliwość definiowania struktury obiektów. Czy to budowa, czy zakład produkcyjny jeśli chcemy poprawnie odwzorować czasami skomplikowaną strukturę urządzenia, konstrukcji czy zestawu urządzeń, oczekujemy elastyczności systemu w tym zakresie.

Dobra struktura pozwoli przedstawić zarówno urządzenia w kontekście procesu ale też w kontekście lokalizacji. Każde z urządzeń posiada swoje parametry oraz często strukturę wewnętrzną (np. rozdzielnica to szafy, kasety i aparaty). Dla każdego elementu można przypisać określoną wiedzę czy dokumentację. Automatyzacja w tworzeniu takich struktur jest również bardzo istotna. Wszystko to jest możliwe w oferowanym systemie.

Zasoby

Zasoby identyfikowalne i jasno oznaczone
Image

Zasoby

01
Właściwości zasobu
System pozwala na definicję ogólnych właściwości zasobu. Zasobem (asset) może być dowolny obiekt, który znajduje się w obszarze budowy, zakładu produkcyjnego. Właściwości pozwalają na dostęp do tych informacji w kluczowych miejscach oraz umożliwiają filtrowanie i ich kategoryzację.
02
Struktura wewnętrzna
Każdy zasób może mieć dowolną strukturę wewnętrzną. Można to porównać do przechowywania informacji o szczegółach konstrukcyjnych (urządzenia mechaniczne, elektryczne) lub definiować elementy składowe bardziej skomplikowanych obiektów. Elementy składowe zasobów pełnią taką samą rolę w procesie jak główny zasób
03
Dowolna parametryzacja
Każdy zasób może posiadać oprócz właściwości domyślnie dostępnych, również parametry definiowalne przez użytkownika. Parametry takie posiadają informacje o wartości, wartości domyślnej dla nowych zasobów oraz pełnej historii zmian parametru z uwzględnieniem źródła zmian (użytkownik, system itp.)

Dokumentacja

01
Dokumentacja typów i zasobów
System pozwala na definicję i dołączanie dowolnej dokumentacji do typów (element grupujący zasoby) oraz do poszczególnych zasobów. Można w ten sposób przechowywać dokumentację, pliki konfiguracyjne, projekty, informacje techniczne i zdjęcia.
02
Dokumentacja kontekstowa i mapowanie dokumentacji
Dokumentacje w formacie PDF mogą być automatycznie indeksowane i system inteligentnie może przyporządkować np. 1000 stronicową dokumentację do poszczególnych elementów składowych zasobu umożliwając użytkownikowi automatyczne przejście do tej dokumentacji na stronę 345, na której znajduje się wyszukiwania dokumentacja. Mapowanie pozwala na bardzo elastyczne tworzenie takich indeksów z jednoczesnym ignorowaniem niepotrzebnych stron znacznie przyśpieszając czas dostępu do tych danych.
03
Załączniki i kontekstowe ich użycie
Każdy załącznik dodany do systemu może być wykorzystany kontekstowo. Oprócz zwykłego przeglądania istnieje możliwość automatycznej integracji z programami narzędziowymi, co ułatwia wykorzystanie urządzeń mobilnych w codziennej pracy użytkowników w miejscu eksploatacji (np. aktualizacja firmware/konfiguracji)

Dokumentacja

Dokumentacja dostępna w miejscu pracy
Image

Oznakowanie

Identyfikatory przyśpieszające prace
Image

Oznakowanie

01
Globalnie unikalne identyfikatory
System umożliwia generowanie globalnie unikalnych identyfikatorów z wydrukiem tych danych jako etykiety z kodami 2D lub za pomocą techniki grawerowania. Informacja zawarta w kodzie pozwala na identyfikację źródła pochodzenia bez konieczności dostępu do systemów online.
02
Identyfikacja RFID
Dodatkowymi możliwościami identyfikacji są identyfikatory zbliżeniowe RFID. Duże doświadczenie AMAGE System w tych obszarach pozwala na wybranie odpowiedniej techniki i sposobu identyfikacji. Taka identyfikacja pozwala np. na wymuszenie odczytu kodu w trakcie realizowanych prac kontrolnych - jednoznacznie wskazując poprawność wykonania czynności.
03
Dowolny wygląd etykiet i własne projekty
System posiada darmowy projektant etykiet i raportów, za pomocą którego użytkownicy mogą tworzyć dowolny wygląd etykiet dostosowany do końcowych urządzeń lub specyfiki działania przedsiębiorstwa.

Grupowanie/Kategoryzacja

01
Typ zasobu
System pozwala na grupowanie zasobów poprzez definicję typów, czyli elementu zamówieniowego wybranego producenta. Cechy określone w typie dziedziczą wszystkie zasoby danego typu. Pozwala to również przechowywać wspólną dokumentację (np. karty katalogowe) w jednym obiekcie, a pozostałe automatycznie otrzymują do nich dostęp.
02
Lokalizacja
System umożliwia definiowanie dowolnego drzewa lokalizacji z możliwością określenia położenia na planach i mapach. Użytkownicy mogą wprowadzać do systemu własne mapy lub wykorzystać dowolnych dostawców map w formacie TMS/Tile. Położenie i lokalizacja zasobu jest dostępna w każdym urządzeniu systemu AMAGE również w trybach offline.
03
Grupy logiczne
Grupy logiczne to dowolnie kreowane przez użytkownika drzewo umożliwające kategoryzację zasobów poprzez określenie ich funkcji logicznych, przeznaczenia lub reprezentujące proces technologiczny dla którego przypisywane są urządzenia.

Grupowanie/Kategorie

Wieloaspektowe możliwości grupowania
Image