Image

Zakłady przemysłowe

Wsparcie zakładów przemysłowych z wymaganiami produkcji ciągłej w obszarze utrzymania ruchu. Wsparcie w zakresie zarządzania usterkami, dostępem do dokumentacji urządzeń w trakcie wykonywania prac oraz zaawansowane rozwiązania dotyczące obchodów technicznych oraz prac kontrolnych łącznie z przeglądami rocznymi.

Systemy wspierające utrzymanie ruchu i dostęp do wiedzy

System AMAGE wspiera zakłady produkcyjne ze szczególnym naciskiem na zakłady z produkcją ciągłą. Szereg rozwiązań skupia się na bezpośrednim wsparciu operacyjnym pracowników liniowych (będących najbliżej zdarzeń) oraz efektywnej koordynacji wszystkich prac. Unikalne rozwiązania w obszarze prac kontrolnych oraz obchodów pozwalają na zintegrowanie danych obchodowych oraz wyników prac przeglądu rocznego w jednym centralnym systemie. Nasze rozwiązania pomagają w przeprowadzaniu przeglądów rocznych z wykorzystaniem zespołów zewnętrznych umozliwiając dostarczanie informacji kluczowych dla działania zakładu w sposób skoordynowany i na bieżąco.

Image

Demonstracja rozwiązania, wdrożenie, zakup

Zarządzanie danymi

Image

Struktura zakładu

Większość zakładów przemysłowych posiada niezliczoną liczbę źródeł danych o urządzeniach, maszynach, konstrukcjach we własnym zakładzie. Najczęściej są to albo systemu typu ERP albo wiele oddzielnych dokumentów typu Microsoft Excel. Dostęp do tych danych również jest utrudniony. Nasze rozwiązanie pozwala na zintegrowanie wszystkich, różnych, źródeł wiedzy w jedną spójną platformę do której mają dostęp zarówno osoby odpowiedzialne za koordynację danych obszarów jak i pracownicy, którzy często tej informacji potrzebują. Co istotne dane te mogą być rozszerzane zarówno przez wewnętrzne działania jak i np. podczas zakupów nowych urządzeń/instalacji poprzez dostarczenie tych danych od dostawców.

1

Rozbudowana możliwość kategoryzacji

2

Zasoby (urządzenia) ze strukturą wewnętrzną

3

Dowolna parametryzacja właściwości urządzeń

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja w zakładzie produkcyjnym bardzo często jest przechowywana/udostępniana albo przez zwykłe dokumenty papierowe albo przez rozproszony zbiór danych w formie elektronicznej (pliki, płyty CD, skany). Często dostęp do tych informacji w trakcie realizowanych, krytycznych prac naprawczych jest ograniczony. System AMAGE ułatwia dostęp do tych danych oraz ich katalogowane/przeszukiwanie. Co ważne udostępniamy tą informację również w takich miejscach, w których jest trudny dostęp do sieci teleinformatycznej lub warunki środowiskowe są ekstremalne.

1

Dokumentacja kontekstowa

2

Wyszukiwanie i kategoryzacja projektów

3

Dostęp w trybie offline

Image

Monitoring pomiarów

System AMAGE oprócz wsparcia użytkowników w wykonywaniu prac manualnych, integracji tych danych na wspólnej platformie dodatkowo pozwala na integrację danych automatycznych - czy to z zewnętrznych systemów typu DCS czy za pomocą własnych agregatorów danych bezpośrednio z urządzeń. Pozwala to na rozbudowanie danych analitycznych oraz usprawnienie podejmowania decyzji przez koordynatorów prac.

1

Pomiary podczas prac kontrolnych

2

Automatyczne pomiary bezpośrednie

3

Integracja z zewnętrznymi systemami

Image
Image

Oznakowanie

Kluczowym aspektem podczas realizacji prac związanych z utrzymaniem ruchu jest szybkość dostępu do informacji. System AMAGE tworząc strukturę zakładu produkcyjnego umożliwia jednoczesne generowanie unikalnych identyfikatorów w postaci kodów 2D lub tagów RFID nawet do najbardziej trudnych obszarów. Moduły wspierające inwentaryzację z natury przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych i pracy w trybie offline upraszczają i przyśpieszają wszystkie prace, które pozwalają zbudować sprawną bazę wiedzy ale też przyśpieszają wszystkie inne prace wykonywane przy użyciu systemu AMAGE.

1

Unikalność oznaczeń

2

Oznakowanie dobierane do wymagań

3

Wsparcie inwentaryzacji z natury

Eksploatacja

Image

Zgłoszenia serwisowe

Sprawne działanie zespołów Utrzymania Ruchu wymaga systemu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi. Kluczowa jest przyjazność użytkownika, ograniczanie czasu spędzanego w aplikacji a skupienie się na rzeczywiście realizowanych pracach naprawczych. Nasze rozwiązanie ułatwia wszystkie te prace a dodatkowo poprzez integrację z własnym rozwiązaniem magazynowym lub integrację z systemami zewnętrznymi ułatwia rozliczanie finansowe zgłoszeń. Dodatkowe analizy niezawodności, wydajności oraz mechanizmy powiadomień pozwalają na szybką i sprawną pracę działu Utrzymania Ruchu.

1

Zgłoszenia serwisowe

2

Rozchód magazynowy i usługi

3

Analityka niezawodnościowa (MTBF, MTTR)

Obchody

W zakładach przemysłowych o ruchu ciągłym niezwykle istotne są obszary, które wymagają ciągłego nadzoru. Nie wszystkie operacje można zautomatyzować jak i nie wszystkie pomiary można wykonać przez systemy typu DCS. Istotne są również informacje zbierane przez pracowników podczas okresowych obchodów. System AMAGE ułatwia te prace, udostępnia pracownikom prosty interfejs do wprowadzania danych zaobserwowanych podczas obchodów. Jednocześnie integruje te wszystkie dane tak, aby dać możliwość analizy pomiarów i wykrywania anomalii nie tylko przez systemy automatyczne. Osobom koordynującym natomiast dostarczamy możliwości koordynacji prac obchodowych wraz z pełną analityką i przypomnieniami o wykonywanych pracach.

1

Ścieżki obchodów

2

Pytania, pomiary i zadania

3

Praca bezpośrednio z urządzeniami mobilnymi

Image
Image
Image

Protokoły kontrolne

Zakłady produkcyjne i urządzenia/maszyny tam się znajdujące wymagają ciągłych przeglądów sprawności i poprawności działania. Często te procedury są obwarowane wymaganiami prawnymi, normatywnymi lub wynikającymi z oczekiwań producentów. Jednocześnie operacje takie jak przeglądy roczne stawiają przed koordynatorami ogromne zadanie zapanowania nad wykonywanymi pracami, podwykonawcami oraz kompletnością realizowanych prac. System AMAGE posiada unikalne i sprawdzone rozwiązania ułatwiające te prace. Pozwala na definicje przez użytkowników szablonów niezbędnych prac, ustalenie terminów i harmonogramów oraz ciągłe monitorowanie wykonywanych prac łącznie z procedurami akceptacji i elektronicznych podpisów. System AMAGE ułatwia, przyśpiesza wykonywanie przeglądów rocznych a jednocześnie integruje wszystkie dane na jednej platformie dostarczając unikalnej wiedzy zaraz po wykonaniu każdej pracy kontrolnej.

1

Szablony prac kontrolnych

2

Wykonanie prac z dokumentacją

3

Koordynacja zadań i harmonogramy prac

Planowanie i nadzór

Image

Plany produkcyjne

Jednymi z kluczowych narzędzi wspierających działanie zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych są systemy wspierające podejmowanie decyzji związanych z aktualną produkcją zakładu w porównaniu z zaplanowanymi kluczowymi wskaźnikami. Dane te wynikają zarówno z uwarunkowań prawnych, umów z dostawcami oraz ustaleniami z jednostkami samorządowymi i instytucjami ochrony środowiska. System AMAGE wspiera te działania dostarczając spójną platformę pozwalającą na zaawansowane analizy rzeczywistych, planowanych i prognozowanych planów produkcyjnych. Umożliwiamy szybki dostęp do danych oraz platformę, w której wszyscy uczestnicy procesu dostarczają danych do jednego systemu.

1

Plany produkcji miesięczne/roczne

2

Weryfikacja z rzeczywistymi parametrami produkcyjnymi

3

Wizualizacje i analityka graficzna danych

Monitorowanie parametrów produkcji

Rejestracja wartości parametrów produkcyjnych, generacja energii, zużycia czynników chemicznych oraz parametry wydajnościowe są niezbędne do poprawnej organizacji pracy zakładu. AMAGE pozwala na elastyczne definiowanie reguł i mechanizmów generowania takich danych. Poprzez definicję parametrów, limitów ilościowych, czasowych i terminowych wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za raportowanie ułatwiamy koordynację tych prac i wprowadzanie danych do jednego spójnego systemu. Dodatkowe mechanizmy powiadamiania, notyfikacji i określania obszarów odpowiedzialności pozwalają na umożliwienie podejmowania szybkich decyzji przez osoby koordynujące te obszary.

1

Reguły zbierania danych produkcyjnych

2

Odpowiedzialność i raportowanie

3

Notyfikacje, raporty i reguły odpowiedzialności

Image
Image

Monitoring produkcji energii

Zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych generuje znaczne ilości energii cieplnej i elektrycznej. Za pomocą naszego rozwiązania użytkownicy otrzymują systemy wizualizacji danych dla dyspozytorni ale również dane analityczne dla pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż i administrację całym zakładem. Zintegrowane mechanizmy analizy cen rynków energii elektrycznej oraz opracowane przez nas własne algorytmy optymalizujące prace procesu pozwalają na sterowanie wydajnością zakładu uwzględniając składniki cenowe oraz możliwości produkcyjne zakładu. System pozwala na szybką i pełną analizę możliwości produkcyjnych zakładu.

1

Pomiary generacji i zużycia energii

2

Wizualizacje produkcyjne i finansowe

3

Platforma analityczna dla rynków energii TGE i PSE

Pozwolenie Zintegrowane

Zespoły odpowiedzialne za obszar zgodności pracy zakładu z wydanym Pozwoleniem Zintegrowanym otrzymują narzędzie do zarządzania wszystkimi informacjami w jednym miejscu. Integracja danych środowiskowych z danymi pochodzącymi z systemów produkcyjnych umożliwia szybkie sprawne podejmowanie decyzji oraz realizacji obowiązków raportowych do zewnętrznych jednostek odpowiedzialnych za aspekty ochrony środowiska. Słowniki danych, terminy, limity i harmonogramy ułatwiają zarządzanie i koordynację prac wewnątrz zakładu.

1

Reguły zgodności z Pozwoleniem Zintegrowanym

2

Słowniki i powiadomienia z zakresu sprawozdawczości

3

Wizualizacje i bieżące raportowanie

Image
Image

Raporty formalne

System AMAGE poprzez integrację wielu informacji pochodzących z systemów utrzymania ruchu, systemów produkcyjnych, systemów typu DCS oraz własnych danych procesowych pozwala na automatyzację wielu czynności raportowych. Poprzez dane wynikające z Pozwolenia Zintegrowanego oraz dane dotyczące generacji i zużycia energii w zakładzie możemy automatycznie generować szereg raportów formalnych wymaganych do przedstawienia do zewnętrznych jednostek. Raporty dla Agencji Rynku Energii (ARE) generowane są automatycznie na podstawie własnej produkcji oraz zestawu danych dotyczących elektrycznych obszarów rozliczeniowych wewnątrz zakładu. Raporty środowiskowe wynikające z reguł Pozwolenia Zintegrowanego pozwalają na szybkie i sprawne zarządzanie tymi obszarami jednocześnie usprawniając i koordynując wprowadzanie wszystkich informacji źródłowych.

1

Raporty ARE - G10, G10.m

2

Raporty środowiskowe

3

Rozliczenia energetyczne TGE/PSE

Nasze artykuły z tego obszaru

Poznaj system – obchody
Poznaj system – obchody
2022-07-25Produkcja, Utrzymanie ruchu
Poznaj system ! Zakres zakładów przemysłowych. Obchody techniczne i funkcjonalne. Rejestracja czynności okresowych.
Więcej »
Poznaj system – przeglądy roczne
Poznaj system – przeglądy roczne
2022-07-18Utrzymanie ruchu
Poznaj system ! Obszar zakładów przemysłowych i przeglądy roczne wraz z organizacją prac kontrolnych i inspekcji.
Więcej »
Poznaj system – energia
Poznaj system – energia
2022-07-11Energia
Poznaj system ! Obszar zakładów przemysłowych. Liczniki energii, rozliczenia i rynek energii. Zarządzanie bilansem energetycznym.
Więcej »