Pozwolenie zintegrowane

Rozwiązanie pozwala na zintegrowane wsparcie osób/zespołów odpowiedzialnych za rzetelne monitorowanie oraz analizę danych dotyczących parametrów Pozwolenia Zintegrowanego. Zakłady przemysłowe, które działają w obszarach wymagających kontroli zewnętrznej ze względu na potencjalnie niebezpieczne produkty uboczne powstające w procesie muszą wystąpić do jednostek zewnętrznych o pozwolenie na działanie. Otrzymane Pozwolenie Zintegrowane jest zestawem wytycznych eksploatacyjnych dla zakładu, które pozwalają na bezpieczną eksploatację.

Rozwiązanie zaimplementowane na naszej platformie pozwala na definicję wszystkich monitorowanych parametrów w obszarach: Centralnego Rejestru Operatorów (CRO), Umów i ich parametrów, wymaganych Analiz Okresowych, Decyzji administracyjnych, Sprawozdawczości do zewnętrznych jednostek i parametrów produkcyjnych objętych limitami. Każdy z tych obszarów pozwala na definicję reguł, dokumentów i obowiązków wynikających z Pozwolenia Zintegrowanego. Koordynator definiuje reguły względem których system nadzoruje poszczególne obszary. W razie przekroczenia limitów, generuje ostrzeżenia lub przypomina o konieczności wykonania wybranych czynności związanych z raportowaniem, umowami itp.

Parametry produkcyjne i ich limity

01
Rejestracja wartości produkcyjnych
Rejestracja dowolnego typu wartości produkcyjnych. Możliwość definicji osób odpowiedzialnych za raportowanie. Definicja raportowania zdarzeniowego w celu rejestracji ilości i wartości przekroczeń i wartości pomiarowych.
02
Definicja limitów i ograniczeń
Definicja limitów dla wartości produkcyjnych. Definiowalne limity o dowolnym okresie oraz typie zdarzenia (ilość zdarzeń, wartość parametru). Możliwość grupowania parametrów i określania limitów zbiorczych na dowolne parametry.
03
Powiadamianie i odpowiedzialność
Powiadamianie osób odpowiedzialnych za raportowanie wartości, osoby odpowiedzialne oraz grupy osób powiadamianych o limitach produkcyjnych. Dwa poziomy ostrzeżeń o zbliżaniu się limitu. Wizualizacje graficzne, wykresy i dashboardy danych analitycznych.

Parametry produkcyjne

Rejestracja wartości produkcyjnych i limity
Image

Umowy zewnętrzne

Realizacja i nadzór nad limitami umów
Image

Umowy i nadzór nad ich realizacją

01
Definicja umów czasowych i parametrycznych
Definicja umów z zewnętrznymi dostawcami i odbiorcami. Możliwość określania parametrów czasowych obowiązywania umów oraz parametrów wynikających z wartości produkcji/eksploatacji.
02
Limity wykorzystania umowy na podstawie produkcji
Definicja limitów dla wartości mierzonych względem umowy. Określanie dowolnych poziomów alertów i reakcji na zbliżanie się okresu ważności umowy lub osiągnięcia poziomów dla zdefiniowanych limitów.
03
Powiadamianie i odpowiedzialność
Powiadamianie osób odpowiedzialnych za realizacje umowy, osoby odpowiedzialne oraz grupy osób powiadamianych o ostrzeżeniach. Dwa poziomy ostrzeżeń o zbliżaniu się limitu wartośći. Wizualizacje graficzne, wykresy i dashboardy danych analitycznych.

Analizy okresowe

01
Rejestr analiz okresowych
Rejestr analiz okresowych zawierający dane dotyczące wymaganych czynności, ich dat wymagania oraz jednostek powiadamianych.
02
Wieloetapowe definiowanie czynności
Etapowe definiowanie czynności dotyczących analiz. Uwzględnia wykorzystanie zewnętrznych jednostek/podwykonawców, którzy realizują badania i dostarczają wynik w postaci raportu. Definicja terminów i sposobu realizacji każdego etapu.
03
Powiadamianie i odpowiedzialność
Weryfikacja wykonania wszystkich czynności związanych z analizami. Powiadamianie osób oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za proces. Powiadamiania w aplikacji jak i poprzez komunikację email.

Analizy okresowe

Wieloetapowe rejestrowanie wymogów analiz okresowych
Image

Decyzje administracyjne

Rejestr decyzji i terminów
Image

Decyzje administracyjne

01
Rejestr decyzji administracyjnych
Rejestr decyzji administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem terminów, okresów ważności, osób odpowiedzialnych za nadzór oraz jednostek administracyjnych powiązanych z daną decyzją.
02
Powiadamianie i odpowiedzialność
Powiadamianie osób odpowiedzialnych za nadzór nad decyzją, osoby odpowiedzialne oraz grupy osób powiadamianych.

Sprawozdawczość do zew. jednostek

01
Rejestr wymagań sprawozdawczych
Rejestr wymagań sprawozdawczych do zewnętrznych jednostek administracyjnych. Osoby odpowiedzialne, terminy, przypomnienia oraz grupy jednostek powiadamianych.
02
Powiadamianie i odpowiedzialność
Powiadamianie osób odpowiedzialnych za nadzór nad wykonaniem obowiązku sprawozdawczego, osoby odpowiedzialne oraz grupy osób powiadamianych.

Sprawozdawczość

Definiowalne reguły sprawozdawczości
Image

CRO

Rejestr operatorów i czynności przeglądowych
Image

Centralny Rejestr Operatorów

01
Rejestr CRO
Centralny Rejestr Operatorów (CRO) zgodnie wymaganiami prawnymi.
02
Ekwiwalenty CO2 i limity
Definicja ekwiwalentów, limitów oraz powiązanie z rzeczywistymi zasobami w strukturze urządzeń zakładu.
03
Powiadamianie i odpowiedzialność
Powiadamianie osób odpowiedzialnych za nadzór nad wykonaniem pomiarów, osoby odpowiedzialne oraz grupy osób powiadamianych.