Pozwolenie zintegrowane

Rozwiązanie pozwala na zintegrowane wsparcie osób/zespołów odpowiedzialnych za rzetelne monitorowanie oraz analizę danych dotyczących parametrów Pozwolenia Zintegrowanego. Zakłady przemysłowe, które działają w obszarach wymagających kontroli zewnętrznej ze względu na potencjalnie niebezpieczne produkty uboczne powstające w procesie muszą wystąpić do jednostek zewnętrznych o pozwolenie na działanie. Otrzymane Pozwolenie Zintegrowane jest zestawem wytycznych eksploatacyjnych dla zakładu, które pozwalają na bezpieczną eksploatację.

Rozwiązanie zaimplementowane na naszej platformie pozwala na definicję wszystkich monitorowanych parametrów w obszarach: Centralnego Rejestru Operatorów (CRO), Umów i ich parametrów, wymaganych Analiz Okresowych, Decyzji administracyjnych, Sprawozdawczości do zewnętrznych jednostek i parametrów produkcyjnych objętych limitami. Każdy z tych obszarów pozwala na definicję reguł, dokumentów i obowiązków wynikających z Pozwolenia Zintegrowanego. Koordynator definiuje reguły względem których system nadzoruje poszczególne obszary. W razie przekroczenia limitów, generuje ostrzeżenia lub przypomina o konieczności wykonania wybranych czynności związanych z raportowaniem, umowami itp.

Parametry produkcyjne i ich limity

1
Rejestracja wartości produkcyjnych
Rejestracja dowolnego typu wartości produkcyjnych. Możliwość definicji osób odpowiedzialnych za raportowanie. Definicja raportowania zdarzeniowego w celu rejestracji ilości i wartości przekroczeń i wartości pomiarowych.
2
Definicja limitów i ograniczeń
Definicja limitów dla wartości produkcyjnych. Definiowalne limity o dowolnym okresie oraz typie zdarzenia (ilość zdarzeń, wartość parametru). Możliwość grupowania parametrów i określania limitów zbiorczych na dowolne parametry.
3
Powiadamianie i odpowiedzialność
Powiadamianie osób odpowiedzialnych za raportowanie wartości, osoby odpowiedzialne oraz grupy osób powiadamianych o limitach produkcyjnych. Dwa poziomy ostrzeżeń o zbliżaniu się limitu. Wizualizacje graficzne, wykresy i dashboardy danych analitycznych.

Parametry produkcyjne

Rejestracja wartości produkcyjnych i limity
Image

Umowy zewnętrzne

Realizacja i nadzór nad limitami umów
Image

Umowy i nadzór nad ich realizacją

1
Definicja umów czasowych i parametrycznych
Definicja umów z zewnętrznymi dostawcami i odbiorcami. Możliwość określania parametrów czasowych obowiązywania umów oraz parametrów wynikających z wartości produkcji/eksploatacji.
2
Limity wykorzystania umowy na podstawie produkcji
Definicja limitów dla wartości mierzonych względem umowy. Określanie dowolnych poziomów alertów i reakcji na zbliżanie się okresu ważności umowy lub osiągnięcia poziomów dla zdefiniowanych limitów.
3
Powiadamianie i odpowiedzialność
Powiadamianie osób odpowiedzialnych za realizacje umowy, osoby odpowiedzialne oraz grupy osób powiadamianych o ostrzeżeniach. Dwa poziomy ostrzeżeń o zbliżaniu się limitu wartośći. Wizualizacje graficzne, wykresy i dashboardy danych analitycznych.

Analizy okresowe

1
Rejestr analiz okresowych
Rejestr analiz okresowych zawierający dane dotyczące wymaganych czynności, ich dat wymagania oraz jednostek powiadamianych.
2
Wieloetapowe definiowanie czynności
Etapowe definiowanie czynności dotyczących analiz. Uwzględnia wykorzystanie zewnętrznych jednostek/podwykonawców, którzy realizują badania i dostarczają wynik w postaci raportu. Definicja terminów i sposobu realizacji każdego etapu.
3
Powiadamianie i odpowiedzialność
Weryfikacja wykonania wszystkich czynności związanych z analizami. Powiadamianie osób oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za proces. Powiadamiania w aplikacji jak i poprzez komunikację email.

Analizy okresowe

Wieloetapowe rejestrowanie wymogów analiz okresowych
Image

Decyzje administracyjne

Rejestr decyzji i terminów
Image

Decyzje administracyjne

1
Rejestr decyzji administracyjnych
Rejestr decyzji administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem terminów, okresów ważności, osób odpowiedzialnych za nadzór oraz jednostek administracyjnych powiązanych z daną decyzją.
2
Powiadamianie i odpowiedzialność
Powiadamianie osób odpowiedzialnych za nadzór nad decyzją, osoby odpowiedzialne oraz grupy osób powiadamianych.

Sprawozdawczość do zew. jednostek

1
Rejestr wymagań sprawozdawczych
Rejestr wymagań sprawozdawczych do zewnętrznych jednostek administracyjnych. Osoby odpowiedzialne, terminy, przypomnienia oraz grupy jednostek powiadamianych.
2
Powiadamianie i odpowiedzialność
Powiadamianie osób odpowiedzialnych za nadzór nad wykonaniem obowiązku sprawozdawczego, osoby odpowiedzialne oraz grupy osób powiadamianych.

Sprawozdawczość

Definiowalne reguły sprawozdawczości
Image

CRO

Rejestr operatorów i czynności przeglądowych
Image

Centralny Rejestr Operatorów

1
Rejestr CRO
Centralny Rejestr Operatorów (CRO) zgodnie wymaganiami prawnymi.
2
Ekwiwalenty CO2 i limity
Definicja ekwiwalentów, limitów oraz powiązanie z rzeczywistymi zasobami w strukturze urządzeń zakładu.
3
Powiadamianie i odpowiedzialność
Powiadamianie osób odpowiedzialnych za nadzór nad wykonaniem pomiarów, osoby odpowiedzialne oraz grupy osób powiadamianych.