Poznaj system – energia

Obszar zakładów przemysłowych

Liczniki energii, rozliczenia i rynek energii. Zarządzanie bilansem energetycznym.

Opis funkcji:

Rozwiązanie pozwala na agregację danych z liczników energii elektrycznej, ich wizualizację zgodnie z wymaganiami Klienta oraz na podstawie pomiarów generowanie informacji syntetycznej niezbędnej do rozliczeń i raportów formalnych takich jak ARE G.10/ G.10m. Rozwiązanie składa się z lokalnych agregatorów danych z urządzeń pomiarowych. Dane pomiarowe pobierane są poprzez magistrale szeregowe wpięte bezpośrednio do liczników energii elektrycznej poprzez protokoły IEC -62056-21 oraz DLMS.

Dane dotyczące wszystkich kluczowych parametrów (moce, wartości licznikowe, parametry eksploatacyjne i zdarzenia krytyczne i inne) pobierane są przez dedykowane agregatory danych zlokalizowane w miejscach najbardziej odpowiednich ze względu na położenie liczników oraz magistral danych. Dane te w agregatorach są przetwarzane i przesyłane do centralnego serwera synchronizacji danych.

W przypadku braku połączenia z siecią agregatory lokalnie magazynują dane i przesyłają je do centralnego serwera w momencie powrotu łącza komunikacyjnego. Centralny serwer magazynuje dane i udostępnia je poprzez interfejs przeglądarkowy dla koordynatorów obszaru. Dane mogą być prezentowane w formie tabel pomiarowych, wykresów analitycznych oraz tablic graficznych (dashboardów).

System pozwala również definiować automatyzację działań na podstawie pobieranych danych – przekroczenia mocy chwilowych, zaniki generacji mocy i inne zdarzenia mogą być powiązanie z notyfikacjami pocztą email lub wewnątrz aplikacji. Rozbudowane mechanizmy wizualizacji za pomocą dashboardów pozwalają na wizualizację skomplikowanych wyrażeń łączących wiele pomiarów i zmiennych.

Wszystkie dane energetyczne służą zarówno do weryfikacji źródeł poboru energii ale również do automatycznego generowania raportów syntetycznych do zewnętrznych jednostek sprawozdawczych jak np. ARE i raporty G10/G10.m. W przypadku sprzedaży energii przez przedsiębiorstwo rozwiązanie za pomocą integracji z cenami rynkowymi pochodzącymi ze źródeł Towarowej Giełdy Energii (Rynek Dnia Następnego) jak i z Polskich Sieci Elektro-Energetycznych (Rynek Bilansujący) pozwala na wizualizację i wyliczenia wartości energii dostarczonej do sieci. System może również uwzględniać dodatkowe narzuty wprowadzane poprzez współpracę z brokerami energii jako element pośredniczący w sprzedaży na rynki energetyczne. Wszystkie dane wizualizowane są za pomocą dashboardów oraz raportów wyliczeniowych uwzględniających deklarowane/rzeczywiste ilości energii dostarczanej do sieci.

Zalety dla koordynatora obszaru:

 • Pełna wiedza na temat zużycia energii w poszczególnych punktach kontrolnych zakładu
 • Informacje eksploatacyjne z urządzeń – wszystkie dane pomiarowe, alerty i definicje zdarzeń kontrolnych
 • Automatyzacja powiadomień o zdarzeniach przekraczających założone parametry zużycia/generacji energii
 • Wizualizacja danych za pomocą dashboardów, wykresów z możliwością łączenia zmiennych w skomplikowane wyrażenia
 • Automatyzacja w obszarze raportowania formalnego do zewnętrznych jednostek sprawozdawczych.

Wartość inwestycji i oszczędności:

 • koszt przekroczeń parametrów uzgodnionych z dostawcą energii
 • koszty braku optymalizacji zużycia energii w zakładzie ze względu na brak dostatecznej wiedzy na temat źródeł poboru
 • brak informacji o bilansie energii pobieranej/dostarczanej – w przypadku zakładów z wewnętrznymi generatorami energii (termiczna, solarna, wiatrowa itp.)
 • koszt ręcznego opracowywania raportów analitycznych do zewnętrznych jednostek sprawozdawczości

Użytkownicy:

 • Koordynator obszaru – definicja punktów pomiaru energii i definicja oczekiwanych danych pomiarowych. Analiza danych pomiarowych. Generacja raportów i analiz do zewnętrznych jednostek raportowania.

Komponenty:

 • Aplikacja AMAGE Web Desktop
 • Agregatory danych pomiarowych
 • Serwer synchronizacji danych pomiarowych