Poznaj system – nadzór nad produkcją

Obszar produkcji

Nadzór nad działaniem zespołów produkcyjnych i realizacją kontraktów projektowych

Opis funkcji:

Rozwiązanie dedykowane jest do realizacji prac produkcyjnych. Zapewnia pełny monitoring wykonywanych prac oraz wsparcie w uporządkowaniu obiegu informacji w wielu obszarach. Takimi obszarami są wszystkie zamówienia, kontrakty i projekty, wsparcie nad nadzorem i monitoringiem postępu prac produkcji. Koordynator obszaru (np. kierownik zakładu produkcyjnego) otrzymuje narzędzie, które pozwala mu zaimportować dane pochodzące z wielu procesów (np. zamówień, projektów w aplikacjach CAD/CAM) do systemu oraz inkrementacyjne reimporty danych w trakcie realizacji prac produkcyjnych. System automatycznie wykrywa wszystkie zmiany w procesie produkcyjnym i sygnalizuje je użytkownikowi wraz z informacjami o elementach nowych, usuniętych oraz takich, które zmieniły swoje kluczowe parametry.

Pozwala to na szybką diagnostykę wymaganych zmian i koordynację osób wykonujących prace. Umożliwia to również wykrycie konieczności zmian w obszarach, które już zostały zrealizowane. Koordynator na podstawie danych produkcyjnych może planować/przydzielać prace (np. montażowe) dla poszczególnych zespołów. System wspiera go w możliwościach selekcji prac. Koordynator definiując dodatkowo proces śledzenia nadzoru nad produkcją definiuje oczekiwane czynności wykonywane przez pracowników oraz monitorowane parametry.

Pracownicy za pomocą urządzeń mobilnych oraz identyfikatorów obiektów monitorują, raportują postęp prac w zakładach produkcyjnych, informują o ewentualnych usterkach i o koniecznym wykonaniu prac naprawczych. Urządzenia pracują zarówno w trybie online jak i offline dostarczając informacje w momencie synchronizacji/ładowania. Koordynator na podstawie tych danych otrzymuje pełną informację na temat postępów prac produkcyjnych i montażowych w zakładach. Na bieżąco rejestruje wszystkie koszty i czynności, a także na bieżąco wspiera organizację pracy w zakładzie.

Rozwiązanie posiada specjalizowane nakładki na obszary funkcjonalne takie jak zarządzanie zamówieniami, zarządzanie statusem realizacji, nadzór nad postępami produkcji i monitorowanie montażu. Za pomocą tego rozwiązania koordynator otrzymuje pełne informacje na temat realizowanych prac, monitoruje na bieżąco postęp prac i wydajność realizowanych działań oraz otrzymuje narzędzie ułatwiające raportowanie informacji do wyższego kierownictwa. Istnieje możliwość uruchomienia dedykowanego Portalu Klienta, który umożliwi klientom bezpośrednie zgłoszenie ewentualnych awarii/usterek. System posiada pełną historyczną informację na temat zrealizowanych prac produkcyjnych. Pełny cyfrowy obieg zgłoszeń ułatwia koordynację poszczególnych zespołów.

Zalety dla koordynatora obszaru i uczestników:

 • Koordynacja informacji pochodzących z wielu obszarów, wykrywanie zmian, ułatwione zarządzanie zmianami w trakcie realizacji produkcji,
 • Definiowanie dowolnych schematów procesu nadzoru nad montażami i przekazanie raportowania dla pracowników,
 • Bieżące informacje o postępie, realizowanych pracach i wydajności prac/brygad. Szybkie wykrywanie nieścisłości,
 • Pełna kontrola nad zużytym materiałem oraz śledzenie ścieżki materiału od dostawy do wykorzystania w konkretnych montażach. Pełna identyfikowalność,
 • Generowanie raportów postępu, rozliczeniowych oraz koordynacyjnych dla kierownictwa,
 • Tworzeniu dokumentacji, dokumentacja zdjęciowa i nagraniowa, potwierdzenie wykonania prac,
 • Dla pracowników – proste urządzenia i mechanizmy do raportowania danych, pozbycie się raportowania za pomocą kartek/arkuszy Excel i przepisywania danych na koniec dnia.

Wartość inwestycji i oszczędności:

 • koszt opracowywania dziennych raportów i raportów postępu nad procesem przy wykorzystaniu standardowych metod typu karta papieru/arkusz kalkulacyjny,
 • koszty opracowania raportów miesięcznych, rozliczeniowych i ich dokładność względem rzeczywistych prac,
 • koszty wynikające ze straty czasu na koordynacji pomiędzy pracownikami i poszczególnymi zespołami (np. montujące), gdy informacje są nieaktualne lub opóźnione w czasie,

Użytkownicy:

 • koordynator zakładu produkcyjnego – definiuje dane procesowe, importuje rewizje projektu, weryfikuje zmiany w procesach produkcyjnych, przydziela zadania zespołom, monitoruje postęp wykonania prac produkcyjnych, generuje raporty rozliczeniowe, wydajnościowe,
 • pracownik zakładu produkcyjnego – oznacza obiekty podczas pierwszych etapów projektu, raportuje postęp prac, raportuje dodatkowe parametry w trakcie realizacji prac wykorzystywane do raportowania.

Komponenty:

 • Aplikacja AMAGE Web Desktop
 • Aplikacja AMAGE Shell
 • Aplikacja AMAGE CE Lite
 • Urządzenia Handheld Rugged (terminale wysokiej odporności)