Poznaj system – opomiarowanie

Obszar zakładów przemysłowych

Monitorowanie pracy urządzeń, akwizycja danych

Opis funkcji:

Rozwiązanie umożliwia bieżący nadzór nad monitorowanymi urządzeniami poprzez ciągłą komunikację i pobieranie danych diagnostycznych. Mechanizmy wizualizacji pozwalają na przedstawienie statusu działających urządzeń, ich stanu wewnętrznego oraz dostęp do danych historycznych przez przeglądarkę internetową oraz urządzenia mobilne.

Mechanizmy alertowania pozwalają na powiadamianie użytkowników o zdarzeniach niepożądanych – przekroczeniach stanów ostrzeżeń, alarmowych, wystąpienia kodów błędów, wykrycia nadmiernego przekroczenia trendów w analizowanych danych.

Za pomocą predefiniowanych sterowań istnieje możliwość kontroli pracy systemów zdalnie przez zespoły serwisowe do momentu pełnej diagnostyki za pomocą dedykowanych rozwiązań producentów. Za pomocą własnych urządzeń agregujących dane istnieje możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołów komunikacyjnych bazujących na sieci pakietowej (TCP/IP) oraz na połączeniach bezpośrednich za pomocą magistral RS-232/485.

Urządzenia agregujące dane pracują jako bufory komunikacyjne i mogą działać (w ograniczonym czasie) jako lokalne magazyny danych w przypadku zaniku komunikacji z serwerami głównymi. Agregatory posiadają również możliwość pracy jako rozwiązania typu edge-computing zajmujące się wstępnym przetwarzaniem danych i przesyłaniem danych przefiltrowanych/zagregowanych np. w przypadku wykorzystywania komunikacji o niskiej przepustowości (komórkowe sieci teleinformatyczne typu GSM/LTE-M). System może być (i jest zalecane aby był) zintegrowany z modułami zdarzeń serwisowych, inspekcji oraz obchodów, aby w pełni zbierać dane nie tylko za pomocą automatycznych mechanizmów komunikacji z urządzeniami ale również za pomocą manualnego raportowania innych zauważonych odstępstw od poprawnej pracy. System może być skonfigurowany w taki sposób, aby zewnętrzne zespoły serwisowe (podwykonawcy) zajmowały się nadzorem i pracami serwisowymi. Informacje udostępniane dla tych zespołów dotyczą wyłącznie nadzorowanych przez nich urządzeń. Wszystkie zapisy dotyczące napraw są wprowadzane bezpośrednio w systemie.

Zalety dla koordynatora obszaru

 • Wizualizacja pracy urządzeń za pomocą systemów dostępnych przez przeglądarki internetowe oraz urządzenia mobilne. Dostęp do aktualnych danych urządzeń jak i danych historycznych.
 • Możliwość zdefiniowania alertów dotyczących niepożądanych zdarzeń podczas pracy urządzeń i sposobu powiadamiania (notyfikacja wewnątrz programu, email, sms).
 • Możliwość określenia zewnętrznych zespołów serwisowych odpowiedzialnych za nadzór nad urządzeniami i udostępnienie im wydzielonej części systemu do nadzoru/monitorowania i wstępnej diagnostyki pracy urządzeń. Kierowanie alertów do zewnętrznych firm w celu sprawniejszej obsługi serwisowej.
 • Możliwość powiązania pracy monitoringu z modułami zdarzeń serwisowych i inspekcji/prac kontrolnych przyśpieszając realizację nadzoru nad urządzeniami i wdrażając w pełni elektroniczny obieg informacji dotyczący obsługi urządzeń/maszyn.

Zalety dla zewnętrznej firmy serwisowej

 • Możliwość zdalnego monitorowania przydzielonych do obsługi urządzeń, przeglądanie danych aktualnych i historycznych. Predefiniowane sterowanie pracą urządzeń w celu zminimalizowania efektów zdarzeń niepożądanych.
 • Otrzymywanie alertów i powiadomień o potencjalnych zdarzeniach na monitorowanych urządzeniach
 • Pełny obieg informacji serwisowej i diagnostycznej w systemie – digitalizacja raportowania zdarzeń serwisowych, prac kontrolnych i przeglądów rocznych.

Wartość inwestycji i oszczędności:

 • redukcja kosztów napraw urządzeń, które nie zostały wcześniej zdiagnozowane poprzez analizę trendów, pomiarów lub kodów błędów i nie przekazane do obsługi serwisowej
 • obniżenie kosztów własnych zespołu utrzymania ruchu poprzez przeniesienie nadzoru i napraw serwisowych urządzeń do zewnętrznych firm wspierających prace zakładu
 • obniżenie kosztów przeglądów i utrzymania urządzeń poprzez integrację z modułem prac kontrolnych, który będzie utrzymywał plan przeglądów i prac kontrolnych zgodnie z aktualnymi parametrami pracy urządzeń (czas pracy, motogodziny, ostatnie przeglądy, awaryjność komponentów) redukując niezbędne prace i czynności.

Użytkownicy:

 • koordynator utrzymania ruchu – definiuje urządzenia, pomiary i wizualizacje. Definiuje alerty i sposoby powiadamiania. Przegląda aktualne i historyczne pomiary. Monitoruje pracę zespołu wewnętrznego i zewnętrznych firm serwisowych.
 • wyższe kierownictwo – otrzymuje wgląd w parametry pracy urządzeń oraz dane historyczne. Dostęp do wizualizacji danych urządzeń z dowolnego miejsca przez przeglądarki internetowe/urządzenia mobilne.
 • zewnętrzne firmy serwisowe – monitorują przydzielone do nich urządzenia, reagują na alerty i czynności niezbędne do utrzymania ruchu, raportują zdarzenia, prace kontrolne bezpośrednio w systemie.

Komponenty:

 • Aplikacja AMAGE Web Desktop
 • Aplikacja AMAGE Shell
 • Agregatory danych pomiarowych
 • Serwer synchronizacji danych pomiarowych