Poznaj system – prace kontrolne na zamówienie

Obszar produkcji

Prace kontrolne na zamówienie. Realizacja przeglądów rocznych dla zewnętrznych klientów.

Opis funkcji:

Rozwiązanie pozwala na realizację zleconych prac kontrolnych u Klientów. Firmy serwisowe oprócz reakcji na zdarzenia serwisowe dla urządzeń będących w ich obsłudze oferują swoje usługi w zakresie przeprowadzania prac kontrolnych/inspekcji podczas przerw technologicznych i przeglądów rocznych. W przypadku prac elektrycznych jest to kontrola pełnego stosu elektrycznego od źródeł poprzez elementy transmisyjne do wszystkich komponentów rozdzielni elektrycznych (szafy, kasety, aparatura).

Rozwiązanie wspiera takie firmy w prowadzeniu prac kontrolnych dla wielu klientów w sposób skoordynowany. Rozwiązanie bazuje na module Inspekcje i pozwala na definicję szablonów prac kontrolnych i realizację czynności z tym związanych na grupach urządzeń u poszczególnych Klientów. Koordynator tych czynności po definicji słownika zadań importuje/definiuje listę urządzeń klienta końcowego i określa czynności kontrolne wymagane do wykonania w ramach danego zadania/zlecenia.

Wykonanie tych prac realizowane jest za pomocą urządzeń mobilnych pracujących w trybie online/offline. Wszystkie wyniki prac są przesyłane do centralnego serwera wraz z podpisami elektronicznymi, dokumentacją zdjęciową i innymi danymi oraz automatycznie generowane do finalnych protokołów gotowych do wydruku/przekazania klientowi.

Mechanizmy wizualizacji postępu prac umożliwiają wizualizację dla koordynatorów ale poprzez mechanizm dashboardów wizualizację na danym zakładzie, gdzie realizowane są prace, istotnie zwiększając wiedzę pracowników i klienta dotyczącą postępu wykonanych prac. Opcjonalny dostęp do wyników prac przez Portal Klienta umożliwia klientom bieżące monitorowanie postępu prac i dostęp do wygenerowanych protokołów serwisowych urządzeń. Co ważne wszystkie dane i historia urządzeń wykorzystywane są w kolejnych okresach, w których wymagane jest prowadzenie takich prac co zwiększa możliwości porównywania danych pomiędzy poszczególnymi okresami prowadzenia takich prac. Umożliwia to wykrycie nieprawidłowości i degeneracji niektórych parametrów urządzeń, które normalnie nie byłyby wykrywane.

Zalety dla koordynatora obszaru:

 • Definicja i harmonogramowanie prac kontrolnych dla zewnętrznych klientów. Monitoring wykonywanych prac i koordynacja pomiędzy zespołami wykonującymi prace
 • Ułatwione rozliczenie wykonywanych prac i czynności poprzez automatyzację generacji raportów kontrolnych oraz finalnych protokołów sprawdzeń. Pełny cyfrowy obieg informacji i wykonywania czynności
 • Wykonywanie czynności serwisowych za pomocą urządzeń mobilnych ze wsparciem czynności poprzez predefiniowane checklisty. Integracja informacji o urządzeniach pomiarowych oraz ich kwalifikowalności zintegrowana w generowanych raportach końcowych
 • Szybki dostęp do protokołów kontrolnych w wersji elektronicznej, monitorowanie postępu prac i dostęp do danych historycznych poprzez Portal Klienta. Możliwość zlecania dodatkowych prac dla zespołów wykonujących wcześniej dane czynności.

Wartość inwestycji i oszczędności:

 • koszt organizacji prac ręcznie i ręcznego przygotowywania protokołów kontrolnych po wykonaniu zadania
 • koszt obiegu papierowego/mailowego dotyczącego postępu prac, nadzoru nad wykonaniem i korektami wykonanych prac serwisowych
 • zysk z udostępnienia informacji procesu prac kontrolnych dla klienta poprzez dedykowany Portal Klienta

Użytkownicy:

 • koordynator obszaru – definiuje czynności, importuje/definiuje urządzenia, określa kontrakty i zadania, przydziela prace i weryfikuje poprawność wykonania prac kontrolnych
 • wykonawca – wykonuje prace kontrolne u Klienta za pomocą urządzeń mobilnych
 • klient – poprzez dostęp przez Portal Klienta monitoruje prace i ma dostęp do wyników prac kontrolnych

Komponenty:

 • Aplikacja AMAGE Web Desktop
 • Aplikacja AMAGE Fx
 • (Opcja) Portal Klienta
 • Urządzenia rugged – tablet/terminal 10”/6”